دکتر آنا میزبان اندیشه هاست.میز اندیشه، همان جایی است که میزبان افکار سبزتان هستیم. در این بخش جستارها و چالش های ارزشمند و هدفمند مطرح خواهد شد. مسائلی که شاید سوال بسیاری از شما مخاطبان ارجمند باشد و از شما می خواهیم تا برای دریافت نتیجه ای قابل قبول حاصل از خرد جمعی، در این گفتگوها شرکت کنید. شاید در این نشست ها، با تبادل اندیشه ها چراغی روشن کنیم در ظلمات اذهان یکدیگر و چه زیبا خواهد بود، آنزمان که همه غرق در نور دانایی باشیم.

منتظر حضورتان هستیم.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق است به دکتر آنا

رفتن به نوار ابزار